top of page

CONTACT

Beekstraat 84
9968 Bassevelde

+32 473 71 68 33

Thanks for submitting!

Contact: Contact

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN.

Algemene Voorwaarden.

 1. Door het plaatsen van een bestelling, door de opdracht tot herstelling of door het doen van een aankoop, aanvaardt de klant uitdrukkelijk de hierna bedongen algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met en door Buysse Solutions aangegaan. Andersluidende voorwaarden zijn slechts van kracht mits uitdrukkelijk geschrift desbetreffend van Buysse Solutions. Een handelswijze In tegenstrijd met deze vooraarden, zelfs zo zij meermaals moest geschieden, rechtigt de klant met zich daarop te beroepen en is m zijnen hoofde geen verworven recht afwijkende bedingen op de bestelbonnen/facturen van onze klanten erkennen deze uitdrukkelijk als niet geldend. Zij erkennen a contrario onderhavige voorwaarden als de regels tussen de uitvoerder en de klant regerend.

 2. Ingeval van insolventie, dreigende insolventie of geruchten desbetreffend, behoudt Buysse Solutions zich het recht voor de overeenkomst niet uit te voeren of herstellingen, zelfs voorafgaandelijk door haar aanvaard, niet uit te voeren behoudens wanneer een waarborgsom specifiek te hare gunste wordt geconsigneerd, voldoende om de kostprijs te dekken.

 3. De prijzen opgegeven in offertes gelden volgens de alsdan geldende kosten van basisproducten en loonkost; zo naderhand deze gegevens veranderen behoudt Buysse Solutions zich, hier recht voor de prijs evenredig met deze verandering aan te passen. Aanduidingen of prijzen in catalogi, folders of tarieven dienen als inlichtingen te worden aanzien; de prijzen die worden aangerekend zijn steeds de prijzen van de dag.

 4. De Verkochte goederen blijven onze eigendom zolang de koopsom niet integraal is voldaan. Zulks is zelfs het geval wanneer de geleverde goederen zijn verwerkt; in voorkomend geval gaat ons eigendomsrecht over op de goederen waarin de onderdelen door ons verkocht zijn geïncorporeerd.

 5. De opgegeven lever- of uitvoeringstermijn is slechts bij benadering en ter eenvoudige inlichting verstrekt. Geen enkele vertraging kan aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst ten nadele van Buysse Solutions noch tot schadevergoeding. Ingeval van overmacht is Buysse Solutions ontlast van haar verplichting tot uitvoeren.

 6. Bij éénzijdige contractbreuk door de klant van gelijk welk aard of om gelijk welke reden ook, is Buysse Solutions steeds gerechtigd op een schadevergoeding van 30% van de globale waarde Van het contract. Ingeval van contractbreuk door Buysse Solutions is de klant gerechtigd op een schadevergoeding conform het gemeen recht.

 7. De goederen worden steeds geacht te zijn verkocht afgeleverd en aanvaard in onze magazijnen; ze reizen dienvolgens steeds op kosten en op risico van de klant, zelfs als de levering franco geschiedt.

 8. Alle klachten aangaande de goederen moeten schriftelijk geschieden bij de levering, deze aangaande de werken moeten bij aangetekend schrijven geschieden en ten laatste binnen de acht dagen na de uitvoering der werken. Elke klacht buiten deze termijn is laattijdig. Het onderzoek door Buysse Solutions van een laattijdige klacht kan nooit beschouwd worden als een verzaking van het recht de laattijdigheid van het bezwaar in te roepen. Gebruikelijke of technisch onvermijdbare kleine afwijkingen kunnen geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

 9. De betaling dient courant te geschieden op de zetel van Buysse Solutions behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding tussen partijen. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder in-morastelling een moratoire intrest verschuldigd ten belopen van 10% per jaar. Iedere begonnen maand telt voor een ganse maand. Indien de klant de gebeurlijke betalingstermijn niet eerbiedigt, heeft Buysse Solutions het recht en dit zonder aanmaning de uitvoering van hee contract te schorsen of het contract te verbreken ten opzichte van de nog te verrichten werken.

 10. Ingeval van welk danige wanprestatie van de kant van de klant andere dan deze hierboven expliciet opgesomd doch inclusief wanbetaling - niet of niet tijdige betaling is de klant van rechtswege en zonder in-morastelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% berekend op de hoofdsom, inclusief B.T.W. terwijl de klant ingeval van wanprestatie van Buysse Solutions recht heeft op de gemeenrechtelijke schadevergoeding. Het trekken van wisselbrieven betekent geen schuldvernieuwing, zulks impliceert dat, onafgezien de wisselverrichting onderhavige voorwaarden integraal en volledig van kracht blijven. Wisselbrieven worden enkel aanvaard mits te zijn geaccepteerd door de betrokkene en geavaliseerd door een derde solvent persoon, ingeval de betrokkene geen fysische persoon is doch een morele. De vervaldag op de dito wisselbrieven zal nooit langer zijn dan negentig dagen; in elk geval zal de klant de verdisconteringskosten ten zijne laste moeten nemen, welke hem afzonderlijk zullen worden aangerekend. Na in-morastelling die zonder gevolg is gebleven en onafgezien uitdrukkelijk andersluidende betalingstermijnen tussen partijen overeengekomen, is van rechtswege en zonder in-morastelling de totaliteit van de schulden van de klant opeisbaar, zelfs al is de vervaldag van een of meerdere facturen nog niet aangebroken. Eventuele kortingen mogen alsdan slechts worden afgetrokken zo de voorafgaande facturen door de debiteur zijn betaald.

 11. Voor alle betwistingen zijn enkel de rechtbanken en de vredegerechten van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van Buysse Solutions bevoegd.

 12. Voor overeenkomsten aangegaan met rechtspersonen zijn van rechtswege de beheerders-zaakvoerders van de vennootschap mede gebonden voor de goede en correcte uitvoering van alle verplichtingen spruitend uit de aangegane overeenkomsten; ze zijn gehouden als solidaire en ondeelbare medeschuldenaars.

 13. Iedere overeenkomst met Buysse Solutions aangegaan wordt steeds tot stand te zijn gekomen op de zetel van Buysse Solutions.

 14. Buysse Solutions is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van een fout van haar - zelfs zware - of de zware fout of bedrog van haar aangestelde. Ten aanzien van niet-handelaars evenwel is in geval van eigen grove schuld de aansprakelijkheid beperkt tot 1 240 euro. Zo Buysse Solutions waarborg heeft verstrekt, blijft deze uitdrukkelijk beperkt tot de afstelling van de uitgevoerde merken hetzij vervanging der levering. De waarborg houdt op wanneer het werk van Buysse Solutions of haar leveringen beschadigd werd door oorzaken vreemd aan de prestaties van Buysse Solutions onder meer en in ieder geval wanneer hetzij het werk of de levering behandeld, gewijzigd of vervangen werd door derden hetzij de bewerkte of geleverde motor of het voertuig op een abnormale wijze behandeld werden of de motor gewijzigd werd wat betreft zijn structuur, voedingswijze of bestemming hetzij wanneer er een gebrek aan normaal onderhoud is.

 15. Alle stakingen, technische storingen en alle nadelige weersomstandigheden die rechtstreeks of onrechtstreeks het normaal uitvoeren der werken verhinderen, zullen als gevallen van overmacht beschouwd worden en voor hun duurtijd de uitvoering der werken verlengen.

 16. De door Buysse Solutions nieuw geleverde toestellen staan onder garantie gedurende een periode van I jaar vanaf levering, indien de gebruiker de gebruiksaanwijzingen en de onderhoudsvoorwaarden van de fabrikant naIeeft. Deze garantie strekt zich uit tot de vervanging of herstelling in de magazijnen van Buysse Solutions van de defecte onderdelen der machine, onder uitsluiting van elke andere levering of prestatie waaronder de arbeidskost en de eventuele transport- of verplaatsingskosten.

Naast de onder punten I tot en met 15 vermelde voorwaarden zullen bovendien volgende voorwaarden van toepassing zijn ingeval van huurcontract

 1. ​Het huurcontract gaat in vanaf datum van installatie van het materiaal bij de Mant. Bij elke vervaldag wordt het contract verlengd voor een periode gelijk aan de initiële duurtijd behoudens opzegging per aangetekend schrijven minstens drie dagen voor afloop van de lopende huurovereenkomst.

 2. Buysse Solutions blijft de uitsluitende eigenaar van het verhuurde materiaal gedurende de ganse duur der overeenkomst, Ter bevestiging hiervan en ter kennisgeving aan derden zal een eigendomsetiket op bet verhuurde materiaal worden aangebracht hetwelk door de klant niet mag verwijderd worden. De klant verbindt er zich toe iedere derde die uit kracht van de wet of overeenkomst rechten zou hebben op de goederen van de klant, te verwittigen dat het gehuurde materiaal zijn eigendom niet is en dat zij derhalve niet het voorwerp kunnen uitmaken van een overeenkomst noch het voorwerp van voorrecht of pand kunnen zijn. In geval van inbeslagname zal de klant Buysse Solutions binnen de 24 uur verwittigen van deze inbeslagname.

 3. Het is de huurder verboden de huurovereenkomst over te dragen of het verhuurde toestel onder te verhuren behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming vanwege Buysse Solutions.

 4. De huurder zal het verhuurde toestel gebruiken als een goed huisvader. De huurder zal het verhuurde toestel enkel gebruiken volgens de gebruiksvoorschriften van de leverancier. De huurder zal voor het verhuurde toestel geen andere producten of onderdelen gebruiken dan deze geleverd door Buysse Solutions. het onderhoud en de herstellingen van het gehuurde toestel mogen enkel door Buysse Solutions uitgevoerd worden. Het is de huurder verboden het toestel te verplaatsen of het te gebruiken op een andere plaats of voor andere dan strikt persoonlijke of beroepsdoeleinden. De klant verbindt er zich toe om Buysse Solutions of door Buysse Solutions aangeduide derden tijdens de normale werkuren toegang te verlenen tot de plaats waar ter verhuurde toestel zich bevindt voor alle inspecties en controles die door Buysse Solutions noodzakelijk wordt geacht.

 5. Buysse Solutions zal het verhuurde toestel installeren of laten installeren op de plaats vermeld in de huurovereenkomst. Buysse Solutions zal tevens zorgen voor de opleiding tot het gebruik van her verhuurde toestel van minstens, één persoon daartoe door de huurder aan te duiden. liet volgen van deze Opleiding is verplicht.

 6. De klant verbindt er zich toe het verhuurde toestel te laten verzekeren tegen ieder risico die het geheel of gedeeltelijk verlies van het toestel kan teweegbrengen.

 7. Buysse Solutions is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan door een defect aan het verhuurde toestel of door vertraging bij service.

 8. De klant heeft geen recht op schadeloosstelling voor de periode van buitengebruikstelling van het verhuurde toestel om welke reden dan ook.

 9. Behoudens andersluidende dwingende wetsbepalingen is het Buysse Solutions toegelaten de huurprijs aan te passen aan de alsdan geldende marktprijzen mits mededeling hiervan aan de klant minstens één maand op voorhand. De aangegeven huurprijzen kunnen op elk ogenblik aangepast worden, mits in acht name van de in voegde zijnde prijsreglementering. De aanpassing van de prijzen wordt de klant medegedeeld minstens één maand voor prijsverhoging in voege gaat. Indien hem een prijsverhoging van meer dan 10% betekend wordt, kan de klant binnen de maand na de berekening van deze verhoging door middel van een aangetekend schrijven Buysse Solutions in kennis stellen van zijn wil tot opzegging van het contract. Deze opzegging wordt van kracht op het einde van de derde maand na de betekening.

 10. Elke inbreuk op de hierboven omschreven verplichtingen van de huurder zal van rechtswege leiden tot ontbinding der overeenkomst. In geval van ontbinding der overeenkomst ten nadele van de huurder zal deze een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan de helft van de nog verschuldigde huurbedragen.

Contact: Opening Hours
bottom of page